ALV Dorpsbelangen Café Scheepstra 26 maart 2020

Agenda ALV Dorpsbelangen donderdag 26 maart 2020

Tijd: 20.00 uur
Plaats: Café Scheepstra

 1. Opening
 2. Notulen ALV 27 November 2019
 3. Ingekomen stukken en mededelingen Bert de Rouw
 4. Jaarlijks verslag Bert de Rouw
 5. Financieel verslag Gerda Roelofsen
 6. Verslag kascommissie en verkiezing nieuw lid kascommissie
 7. Verkiezing nieuwe bestuursleden:Aftredend:
  • Bert de Rouw / secretaris – herkiesbaar
  • Siem ter Steege / lid – herkiesbaar
  • Jan Visser/ voorzitter – niet herkiesbaar
   Nieuwe kandidaten kunnen ingebracht worden tot de start van de vergadering
 8. Voortgang Energiek Roderwolde
 9. Dorpsschouw
 10. Textielcontainer ReShare
 11. Paasvuur
 12. Landelijke Opschoondag op 21 maart 2020
 13. Jubileum Dorpsbelangen
 14. Verkeersveiligheid
 15. Inzaaien bloemen in de bermen
 16. v.t.t.k. en rondvraag
 17. Sluiting