ALV Dorpsbelangen 30 maart

Datum: 30 maart 2023
Tijd: Inloop vanaf 19.30 uur, start vergadering om 20.00 uur
Locatie: MFA
1. Welkom en opening
2. Vaststellen agenda
3. Ingekomen stukken & mededelingen:
a. bestuurswisseling: Bert de Rouw, aftredend en herkiesbaar
b. oproep nieuw bestuurslid
4. Notulen en actielijst ALV 24 november 2022
a. Jaarverslag
b. Financieel verslag (wordt uitgedeeld)
c. Verslag kascommissie: Peter Oosterhof en André Elbert.
Vaststellen nieuw kascommissielid: Michael Roeterdink + benoeming nieuwe reservelid
5. Voortgang Energiek Roderwolde
6. Pauze
7. Ingebracht agendapunt: Zaken rondom oud/nieuw in Roderwolde
8. Punten uit de dorpsschouw van 23 maart
9. Vragen vanuit het dorp en rondvraag
10. Sluiting